Artikel 1

Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft de order uit te voeren.

Artikel 2
Het overhandigen aan een leverancier van grondstoffen, een model, kopij, magnetische band, diskette, of welke gegevensdrager dan ook, met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich, aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Artikel 3
De offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Prijzen worden aangepast bij stijging van lonen en/of grondstofprijzen. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. Behoudens andersluidende overeenkomst bedraagt de geldigheidsduur van een offerte één maand vóór de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand.

Artikel 4
Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 5
De opdrachtgever die een druk- of reproductie-opdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de leverancier al de verantwoordelijkheid tegenover derden.

Artikel 6
Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, kapvormen, zetwerk, grafische ontwerpen, interpretaties, schikkingen, software programma’s, enz. welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitende eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Hun nadruk of namaking onder om ’t even welke vorm en met om het even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit.

Artikel 7
Zetwerk, clichés, flans, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, computerbestanden, software programma’s, enz. door of in opdracht van de leverancier vervaardigd, al dan niet aan de opdrachtgever aangerekend, maken deel uit van het materiaal van de leverancier. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen.

Artikel 8
Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.

Artikel 9
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettersoort, evenals de lay-out aan de leverancier vrijgelaten.

Artikel 10
De opdrachtgever heeft recht op voorafgaande drukproeven, fotocopies of blauwdrukken, en dit in twee exemplaren. Verzorgde drukproeven uitgevoerd op een pers en in overeenstemming met de definitieve druk, worden extra in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor supplementaire drukproeven.

Artikel 11
De leverancier moet instaan voor de correctie van de aan hem toe te schrijven fouten, d.w.z. deze die geen verandering aan de kopij of het model brengen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz.) schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van de `goed voor druk’. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen zullen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever. De leverancier is in geen geval verantwoordelijk voor vertragingen in de levering voortvloeiend uit veranderingen aangebracht in de initiële opdracht.

Artikel 12
Het overmaken van een gedagtekende en ondertekende `goed voor druk’ ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van, tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

Artikel 13
Behoudens voorafgaande overeenkomst, is de leverancier er niet toe gehouden, zetsels, kapvormen, clichés, flans, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, magnetische banden, diskettes, programma’s, enz. te bewaren.

Artikel 14
De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij terugzenden van de verbeterde proeven en van de `goed voor druk’, in gebreke is gebleven. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid.

Artikel 15
De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met op regelmatige tijden terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden bij aangetekend schrijven. Bij niet naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode.
Opzeggingstermijn: – 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot €7.500;
– 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot €25.000; – 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van €25.000 of meer.

AFWIJKINGEN

Artikel 16
Daar de leverancier zich te houden heeft aan de algemene voorwaarden van de papiernijverheid zijn deze eveneens van toepassing t.o.v. de opdrachtgever. Deze voorschriften voorzien de volgende te aanvaarden afwijkingen: a) het leveren van 10 tot 20% minder of meer van de bestelde hoeveelheid naarmate de grootte van de bestelling; b) een speling van 8% minder of meer van de micrometrische opgelegde dikte van het papier of karton; c) een speling van 5 tot 10% minder of meer van het metriek gewicht naargelang de aard van het papier of karton; d) een afwijking van de afmetingen van de bruto-vellen van papier of karton, evenals de breedte van de bobijnen van 5mm. minder of meer; e) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming o.m. van voor- tot keerzijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van eenzelfde fabrikatie. Ingeval de opdrachtgever een te leveren hoeveelheid, afmetingen, een metriek gewicht, een micrometrisch maximum of minimum oplegt, mogen de afwijkingen van de te leveren hoeveelheden, de afwijking van de afmetingen, de afwijking van de metrieke gewichten en de afwijking van de dikte die slechts in één richting mogen optreden het dubbel bereiken van de onder a),b),c) en d) vermelde grenzen.

Artikel 17
Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normaal beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten moeten bij de prijsaanvraag door de opdrachtgever opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren alsmede de volmaakte onveranderlijkheid der inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.

Artikel 18
Wanneer produkten een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereisen, worden de in artikel 16 en 17 vermelde afwijkingen verhoogd. De teveel of te weinig geleverde exemplaren worden tegen de prijs van de bijkomende exemplaren verrekend.

Artikel 19
Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest per aangetekende brief en binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan, vanaf ontvangst van de factuur. Gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Onder voorbehoud van de toepassing van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, is de leverancier niet aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt aan de klant zoals winstderving.

Artikel 20
De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren.

Artikel 21

Behoudens andersluidende overeenkomst, geschiedt de levering ten huize van de leverancier. Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De goederen reizen voor risico van deze laatste.

Artikel 22
De clichés, flans, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, kleurenselecties, kapvormen, informaticamateriaal en al de goederen toevertrouwd door de opdrachtgever en die in de werkhuizen berusten blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 23
Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na ontvangst van de ‘goed voor druk’ en het saldo bij de levering. De factuur is betaalbaar netto-contant of op de overeengekomen vervaldag ter woonplaats van de leverancier. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op, bepaald op basis van de nationale discontovoet verhoogd met 2% en een bijkomende schade-vergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van €50.

Artikel 24
In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.

Artikel 25
In geval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur zal, voor alle facturen waarvan de betaling niet is geschied voor de vervaldag, de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zijn onmiddellijk vorderbaar. Dit artikel doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 23. Ieder lopend contract vervalt van rechtswege.

Artikel 26
Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met 15% als bijkomende conventionele schadevergoeding.

Artikel 27
De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

Artikel 28
Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.